Formularz kontaktowy

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OPERATORA SERWISU

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, INSIGNIS MEDIA Paweł Brzozowski Tomasz Brzozowski spółka cywilna z siedzibą przy ul. Lubicz 17D/21-22, 31-503 Kraków, NIP: 677 229 9232, REGON 120538181- dalej również jako INSIGNIS MEDIA S.C., informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSIGNIS MEDIA Paweł Brzozowski Tomasz Brzozowski spółka cywilna z siedzibą przy ul. Lubicz 17D/21-22, 31-503 Kraków, NIP: 677 229 9232, REGON 120538181, tel. 12 6360190, e-mail: biuro@insignis.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, np. w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz / lub w celu przekazania na podany adres e-mail, numer telefonu lub w formie SMS-ów informacji dotyczących usług INSIGNIS MEDIA S.C. Powyższe oznacza, że INSIGNIS MEDIA S.C. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę w zakresie podania imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu e-mail [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO].

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia wskazanych usług. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. dostawcy, którym INSIGNIS MEDIA S.C. zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielenia odpowiedzi na zapytanie/kontakt za pomocą formularza kontaktowego, lecz nie dłużej niż przez 1 rok.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@insignis.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.

8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zapis na newsletter

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INSIGNIS MEDIA S.C.

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, INSIGNIS MEDIA Paweł Brzozowski Tomasz Brzozowski spółka cywilna z siedzibą przy ul. Lubicz 17D/21-22, 31-503 Kraków, NIP: 677 229 9232, REGON 120538181, dalej także INSIGNIS MEDIA S.C., informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSIGNIS MEDIA Paweł Brzozowski Tomasz Brzozowski spółka cywilna z siedzibą przy ul. Lubicz 17D/21-22, 31-503 Kraków, NIP: 677 229 9232, REGON 120538181, tel. 126360190 e-mail: sklep@insignis.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia marketingu usług własnych, organizowania akcji promocyjnych.

Powyższe oznacza, że INSIGNIS MEDIA S.C. przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w oparciu o:
a) wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (np. danych przekazanych w formularzu uczestnictwa w akcji promocyjnej) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
b) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie danych zebranych podczas działań marketingowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO];

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. podmioty obsługujące kadry i płace, podmiot świadczący na rzecz INSIGNIS MEDIA S.C. obsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz INSIGNIS MEDIA S.C. obsługę informatyczną, firmy przewozowe, hurtownie, firmy zajmujące się tworzeniem reklam oraz akcji promocyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania akcji promocyjnej oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 10 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@insignis.pl.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.

8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.